Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Lưỡng sắc lá nguyên; Rau chuôi.(Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze )

Scientific name: Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze English name: Vietnamese name: Lưỡng sắc lá nguyên; Rau chuôi. Other name: Hippia integrifolia L.f.;.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét