Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Các họ chim Việt Nam

Họ Cò quăm

Bộ: Ciconiiformes Họ: Threskiornithidae

Có 36 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.

 1. * Cò quăm đầu đen hay quắm đầu đen Threskiornis melanocephalus
 2. * Cò quăm cánh xanh hay cò quăm vai trắng Pseudibis davisoni
 3. * Cò quăm lớn Pseudibis gigantea
 4. * Quắm đen Plegadis falcinellus
 5. * Cò thìa hay cò thìa mặt đen Platalea minor 


Họ Vịt

Bộ: Anseriformes Họ: Anatidae

Có 131 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 24 loài.

 1. * Le nâu Dendrocygna javanica
 2. * Ngỗng trời hay ngỗng xám Anser anser
 3. * Ngỗng đầu sọc Anser indicus (A)
 4. * Vịt vàng Tadorna ferruginea
 5. * Vịt khoang Tadorna tadorna
 6. * Ngan cánh trắng Cairina scutulata (EN)
 7. * Vịt mồng Sarkidiornis melanotos
 8. * Le khoang cổ Nettapus coromandelianus
 9. * Uyên ương Aix galericulata
 10. * Vịt đầu vàng Anas penelope
 11. * Vịt lưỡi liềm Anas falcata
 12. * Vịt cánh trắng Anas strepera
 13. * Mòng két Anas crecca
 14. * Vịt cổ xanh Anas platyrhynchos
 15. * Vịt trời Anas poecilorhyncha
 16. * Vịt mốc Anas acuta
 17. * Mòng két mày trắng Anas querquedula
 18. * Vịt mỏ thìa Anas clypeata
 19. * Vịt đầu đỏ hay vịt lặn đầu đỏ Aythya ferina
 20. * Vịt mắt trắng hay vịt mặt trắng, vịt nâu đỏ Aythya nyroca
 21. * Vịt đầu đen hay vịt đầu đen Baer Aythya baeri (EN)
 22. * Vịt mào hay vịt búi lông Aythya fuligula
 23. * Vịt biển hay vịt bãi lớn Aythya marila
 24. * Vịt mỏ nhọn hay vịt cát Trung Hoa Mergus squamatus (EN)


Họ Ưng biển (Họ Chim ó cá)

Bộ: Falconiformes Họ: Pandionidae

* Chim ó cá, Chim ưng biển, Ó cá Pandion haliaetus


Họ Ưng

Bộ: Falconiformes Họ: Accipitridae

Có 233 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 38 loài.

 1. * Diều hoa Jerdon Aviceda jerdoni
 2. * Diều mào Aviceda leuphotes
 3. * Diều ăn ong Pernis ptilorhynchus
 4. * Diều trắng Elanus caeruleus
 5. * Diều hâu Milvus migrans
 6. * Diều lửa Haliastur indus
 7. * Đại bàng bụng trắng Haliaeetus leucogaster
 8. * Đại bàng biển đuôi trắng Haliaeetus leucoryphus
 9. * Diều cá bé Ichthyophaga humilis
 10. * Diều cá đầu xám Ichthyophaga ichthyaetus
 11. * Kền kền Bengan Gyps bengalensis
 12. * Kền kền Ấn Độ Gyps indicus
 13. * Đại bàng đầu trọc Aegypius monachus
 14. * Ó tai hay kền kền đầu đỏ Sarcogyps calvus
 15. * Chim ó tai Circaetus gallicus
 16. * Diều hoa Miến điện Spilornis cheela
 17. * Diều đầu trắng Circus aeruginosus
 18. * Diều đầu trắng Circus spilonotus
 19. * Diều mướp Circus cyaneus
 20. * Diều mướp Circus melanoleucos
 21. * Ưng Ấn Độ Accipiter trivirgatus
 22. * Ưng xám Accipiter badius
 23. * Ưng lưng đen Accipiter soloensis
 24. * Ưng Nhật Bản Accipiter gularis
 25. * Ưng lớn Accipiter virgatus
 26. * Chim bồ cắt Accipiter nisus
 27. * Ưng lớn hay ó ngỗng Accipiter gentilis
 28. * Diều xám Butastur liventer
 29. * Diều Ấn Độ Butastur indicus
 30. * Ó buteo Buteo buteo
 31. * Đại bàng Mã Lai Ictinaetus malayensis
 32. * Đại bàng đen Aquila clanga
 33. * Đại bàng đầu nâu Aquila heliaca
 34. * Đại bàng má trắng Aquila fasciatus
 35. * Đại bàng bụng hung Aquila kienerii
 36. * Diều đầu nâu Spizaetus cirrhatus
 37. * Flores Hawk-eagle Spizaetus floris
 38. * Diều núi Spizaetus nipalensis

Họ Cắt

Bộ: Falconiformes Họ: Falconidae

Có 62 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 10 loài.

 1. * Cắt nhỏ hông trắng Polihierax insignis
 2. * Cắt nhỏ bụng hung Microhierax caerulescens
 3. * Cắt nhỏ bụng trắng Microhierax melanoleucus
 4. * Eurasian Kestrel Falco tinnunculus
 5. * Amur Falcon Falco amurensis
 6. * Merlin (bird)|Merlin Falco columbarius
 7. * Eurasian Hobby Falco subbuteo
 8. * Oriental Hobby Falco severus
 9. * Laggar Falcon Falco jugger
 10. * Peregrine Falcon Falco peregrinus


Họ Trĩ

Bộ: Galliformes Họ: Phasianidae

Có 156 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 24 loài.

 1. * Chinese Francolin Francolinus pintadeanus
 2. * Japanese Quail Coturnix japonica
 3. * Rain Quail Coturnix coromandelica
 4. * Blue-breasted Quail Coturnix chinensis
 5. * Gà so họng đen Arborophila torqueola
 6. * Gà so họng hung Arborophila rufogularis
 7. * Gà so họng trắng Arborophila brunneopectus
 8. * Gà so cổ hung Arborophila davidi (E)
 9. * Gà so ngực gụ Arborophila chloropus
 10. * Gà so Trung Bộ Arborophila merlini (E)
 11. * Gà so ngực gụ Arborophila charltonii
 12. * Mountain Bamboo-partridge Bambusicola fytchii
 13. * Temminck's Tragopan Tragopan temminckii
 14. * Red Junglefowl Gallus gallus
 15. * Gà lôi lam mào đen Lophura imperialis (E)
 16. * Gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi (E) (EN)
 17. * Gà lôi lam đuôi trắng Lophura hatinhensis (E) (EN)
 18. * Gà lôi trắng Lophura nycthemera
 19. * Gà lôi hông tía Lophura diardi
 20. * Trĩ đỏ Phasianus colchicus
 21. * Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini (E)
 22. * Grey Peacock-pheasant Polyplectron bicalcaratum
 23. * Trĩ sao Rheinardia ocellata
 24. * Công, công lục hay công Java Pavo muticus (EN)


Họ Cun cút

Bộ: Gruiformes Họ: Turnicidae

Có 16 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.

 1. * Small Buttonquail Turnix sylvatica
 2. * Yellow-legged Buttonquail Turnix tanki
 3. * Barred Buttonquail Turnix suscitator


Họ Sếu

Bộ: Gruiformes Họ: Gruidae

Có 15 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.

 1. * Sarus Crane Grus antigone
 2. * Common Crane Grus grus
 3. * Black-necked Crane Grus nigricollis


Họ Gà nước

Bộ: Gruiformes Họ: Rallidae

Có 143 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 15 loài.

 1. * Red-legged Crake Rallina fasciata
 2. * Slaty-legged Crake Rallina eurizonoides
 3. * Slaty-breasted Rail Gallirallus striatus
 4. * Water Rail Rallus aquaticus
 5. * Corn Crake Crex crex (A)
 6. * Brown Crake Amaurornis akool
 7. * Cuốc ngực trắng Amaurornis phoenicurus
 8. * Black-tailed Crake Amaurornis bicolor
 9. * Baillon's Crake Porzana pusilla
 10. * Ruddy-breasted Crake Porzana fusca
 11. * Band-bellied Crake Porzana paykullii
 12. * Watercock Gallicrex cinerea
 13. * Purple Swamphen Porphyrio porphyrio
 14. * Common Moorhen Gallinula chloropus
 15. * Sâm cầm Fulica atra
Họ Chân bơi

Bộ: Charadriiformes Họ: Jacanidae

Có 8 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
* Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus
* Bronze-winged Jacana Metopidius indicus

Họ Nhát hoa

Bộ: Charadriiformes Họ: Rostratulidae

Có 2 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Greater Painted-snipe Rostratula benghalensis


Họ Cà kheo

Bộ: Charadriiformes Họ: Recurvirostridae

Có 9 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.

 1. * Black-winged Stilt Himantopus himantopus
 2. * Pied Avocet Recurvirostra avosetta


Họ Burin

Bộ: Charadriiformes Họ: Burhinidae

Có 9 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.

* Eurasian Thick-knee Burhinus oedicnemus
* Great Thick-knee Burhinus recurvirostris


Họ Dô nách

Bộ: Charadriiformes Họ: Glareolidae

Có 17 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Oriental Pratincole Glareola maldivarum


Họ Choi choi

Bộ: Charadriiformes Họ: Charadriidae

Có 66 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 13 loài.

 1. * Northern Lapwing Vanellus vanellus
 2. * River Lapwing Vanellus duvaucelii
 3. * Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus
 4. * Red-wattled Lapwing Vanellus indicus
 5. * Pacific Golden-Plover Pluvialis fulva
 6. * Grey Plover Pluvialis squatarola
 7. * Long-billed Plover Charadrius placidus
 8. * Little Ringed Plover Charadrius dubius
 9. * Kentish Plover Charadrius alexandrinus
 10. * Malaysian Plover Charadrius peronii
 11. * Lesser Sand Plover Charadrius mongolus
 12. * Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii
 13. * Oriental Plover Charadrius veredus


Họ Dẽ

Bộ: Charadriiformes Họ: Scolopacidae

Có 89 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 35 loài.

 1. * Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
 2. * Jack Snipe Lymnocryptes minimus
 3. * Wood Snipe Gallinago nemoricola
 4. * Pintail Snipe Gallinago stenura
 5. * Swinhoe's Snipe Gallinago megala
 6. * Common Snipe Gallinago gallinago
 7. * Asian Dowitcher Limnodromus semipalmatus
 8. * Black-tailed Godwit Limosa limosa
 9. * Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
 10. * Whimbrel Numenius phaeopus
 11. * Eurasian Curlew Numenius arquata
 12. * Spotted Redshank Tringa erythropus
 13. * Common Redshank Tringa totanus
 14. * Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
 15. * Common Greenshank Tringa nebularia
 16. * Choắt lớn mỏ vàng Tringa guttifer (EN)
 17. * Green Sandpiper Tringa ochropus
 18. * Wood Sandpiper Tringa glareola
 19. * Terek Sandpiper Xenus cinereus
 20. * Common Sandpiper Actitis hypoleucos
 21. * Gray-tailed Tattler Heterosceles brevipes
 22. * Ruddy Turnstone Arenaria interpres
 23. * Great Knot Calidris tenuirostris
 24. * Red Knot Calidris canutus
 25. * Sanderling Calidris alba
 26. * Red-necked Stint Calidris ruficollis
 27. * Temminck's Stint Calidris temminckii
 28. * Long-toed Stint Calidris subminuta
 29. * Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata
 30. * Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
 31. * Dunlin Calidris alpina
 32. * Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus
 33. * Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus
 34. * Ruff (bird)|Ruff Philomachus pugnax
 35. * Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
Họ Cướp biển

Bộ: Charadriiformes Họ: Stercorariidae

Có 7 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.

 1. * Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
 2. * Arctic Skua Stercorarius parasiticus


Họ Mòng biển

Bộ: Charadriiformes Họ: Laridae

Có 55 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 8 loài.

 1. * Common Gull Larus canus
 2. * European Herring Gull|Herring Gull Larus argentatus
 3. * Heuglin's Gull Larus heuglini
 4. * Caspian Gull Larus cachinnans
 5. * Brown-headed Gull Larus brunnicephalus
 6. * Black-headed Gull Larus ridibundus
 7. * Mòng biển mỏ ngắn Larus saundersi
 8. * Relict Gull Larus relictus


Terns

Bộ: Charadriiformes Họ: Sternidae

Có 44 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 14 loài.

 1. * Gull-billed Tern Sterna nilotica
 2. * Caspian Tern Sterna caspia
 3. * Great Crested Tern Sterna bergii
 4. * Roseate Tern Sterna dougallii
 5. * Black-naped Tern Sterna sumatrana
 6. * Common Tern Sterna hirundo
 7. * Little Tern Sterna albifrons
 8. * Black-bellied Tern Sterna acuticauda
 9. * Bridled Tern Sterna anaethetus
 10. * Sooty Tern Sterna fuscata
 11. * Whiskered Tern Chlidonias hybridus
 12. * White-winged Tern Chlidonias leucopterus
 13. * Brown Noddy Anous stolidus
 14. * White Tern Gygis alba


Họ Bồ câu

Bộ: Columbiformes Họ: Columbidae

Có 308 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 22 loài.

 1. * Rock Pigeon Columba livia (I)
 2. * Ashy Wood-pigeon Columba pulchricollis (A)
 3. * Pale-capped Pigeon Columba punicea
 4. * Oriental Turtle-Dove Streptopelia orientalis
 5. * Red Collared-Dove Streptopelia tranquebarica
 6. * Spotted Dove Streptopelia chinensis
 7. * Barred Cuckoo-dove Macropygia unchall
 8. * Little Cuckoo-dove Macropygia ruficeps
 9. * Emerald Dove Chalcophaps indica
 10. * Nicobar Pigeon Caloenas nicobarica
 11. * Pink-necked Pigeon Treron vernans
 12. * Orange-breasted Pigeon Treron bicincta
 13. * Pompadour Green-Pigeon Treron pompadora
 14. * Thick-billed Pigeon Treron curvirostra
 15. * Yellow-footed Pigeon Treron phoenicoptera
 16. * Yellow-vented Pigeon Treron seimundi
 17. * Pin-tailed Pigeon Treron apicauda
 18. * Wedge-tailed Pigeon Treron sphenura
 19. * White-bellied Pigeon Treron sieboldii
 20. * Green Imperial-pigeon Ducula aenea
 21. * Mountain Imperial-pigeon Ducula badia
 22. * Pied Imperial-pigeon Ducula bicolor


Họ Vẹt

Bộ: Psittaciformes Họ: Psittacidae

Có 335 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 8 loài.

 1. * Blue-rumped Parrot Psittinus cyanurus
 2. * Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria
 3. * Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri (I)
 4. * Grey-headed Parakeet Psittacula finschii
 5. * Blossom-headed Parakeet Psittacula roseata
 6. * Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri
 7. * Long-tailed Parakeet Psittacula longicauda
 8. * Vernal Hanging Parrot Loriculus vernalis
Họ Cu cu

Bộ: Cuculiformes Họ: Cuculidae

Có 138 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 20 loài.

 1. * Chestnut-winged Cuckoo Clamator coromandus
 2. * Large Hawk-cuckoo Cuculus sparverioides
 3. * Northern Hawk-cuckoo Cuculus hyperythrus
 4. * Indian Cuckoo Cuculus micropterus
 5. * Common Cuckoo Cuculus canorus
 6. * Oriental Cuckoo Cuculus saturatus
 7. * Horsfield's Cuckoo Cuculus horsfieldi
 8. * Lesser Cuckoo Cuculus poliocephalus
 9. * Tìm vịt vằn Cacomantis sonneratii
 10. * Tìm vịt Cacomantis merulinus
 11. * Tìm vịt nhỏ, tìm vịt trán trắng Chrysococcyx minutillus
 12. * Tìm vịt lục bảo châu Á, tìm vịt xanh Chrysococcyx maculatus
 13. * Tìm vịt tím Chrysococcyx xanthorhynchus
 14. * Cu cu đen châu Á Surniculus lugubris
 15. * Tu hú châu Á Eudynamys scolopacea
 16. * Black-bellied Malkoha Phaenicophaeus diardi
 17. * Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis
 18. * Phướn đất mỏ đỏ san hô, phướn đất Carpococcyx renauldi
 19. * Greater Coucal Centropus sinensis
 20. * Lesser Coucal Centropus bengalensis


Họ Cú lợn

Bộ: Strigiformes Họ: Tytonidae

Có 16 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.

 1. * Eastern Grass-owl Tyto longimembris
 2. * Barn Owl Tyto alba
 3. * Oriental Bay Owl Phodilus badius


Họ Cú mèo

Bộ: Strigiformes Họ: Strigidae

Có 195 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 16 loài.

 1. * Mountain Scops-Owl Otus spilocephalus
 2. * Collared Scops-Owl Otus lettia
 3. * Sunda Scops-Owl Otus lempiji
 4. * Oriental Scops Owl Otus sunia
 5. * Spot-bellied Eagle-owl Bubo nipalensis
 6. * Brown Fish-owl Ketupa zeylonensis
 7. * Tawny Fish-owl Ketupa flavipes
 8. * Buffy Fish-owl Ketupa ketupu
 9. * Spotted Wood-owl Strix seloputo
 10. * Brown Wood-owl Strix leptogrammica
 11. * Tawny Owl Strix aluco
 12. * Collared Owlet Glaucidium brodiei
 13. * Asian Barred Owlet Glaucidium cuculoides
 14. * Spotted Owlet Athene brama
 15. * Brown Hawk Owl Ninox scutulata
 16. * Short-eared Owl Asio flammeus


Họ Cú muỗi mỏ quặp

Bộ: Caprimulgiformes Họ: Podargidae

Có 12 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.

 1. * Hodgson's Frogmouth Batrachostomus hodgsoni
 2. * Javan Frogmouth Batrachostomus javensis


Họ Cú muỗi

Bộ: Caprimulgiformes Họ: Caprimulgidae

Có 86 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.

 1. * Great Eared-Nightjar Eurostopodus macrotis
 2. * Grey Nightjar Caprimulgus indicus
 3. * Large-tailed Nightjar Caprimulgus macrurus
 4. * Indian Nightjar Caprimulgus asiaticus
 5. * Savanna Nightjar Caprimulgus affinis


Họ Yến

Bộ: Apodiformes Họ: Apodidae

Có 98 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 11 loài.

 1. * Himalayan Swiftlet Aerodramus brevirostris
 2. * Indochinese Swiftlet Aerodramus rogersi
 3. * Black-nest Swiftlet Aerodramus maximus
 4. * Edible-nest Swiftlet Aerodramus fuciphagus
 5. * German's Swiftlet Aerodramus germani
 6. * Yến đuôi nhọn họng trắng hay yến đuôi cứng hông trắng Hirundapus caudacutus
 7. * Yến đuôi nhọn lưng bạc hay yến đuôi cứng bụng trắng Hirundapus cochinchinensis
 8. * Yến đuôi nhọn lưng nâu hay yến đuôi cứng lớn Hirundapus giganteus
 9. * Yến cọ châu Á hay yến cọ Cypsiurus balasiensis
 10. * Pacific Swift Apus pacificus
 11. * House Swift Apus nipalensis


Họ Yến mào

Bộ: Apodiformes Họ: Hemiprocnidae

Có 4 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Yến mào Hemiprocne coronata


Họ Nuốc

Bộ: Trogoniformes Họ: Trogonidae

Có 33 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.

 1. * Red-headed Trogon Harpactes erythrocephalus
 2. * Orange-breasted Trogon Harpactes oreskios
 3. * Ward's Trogon Harpactes wardi


Họ Bồng chanh

Bộ: Coraciiformes Họ: Alcedinidae

Có 93 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 12 loài.

 1. * Bồng chanh rừng Alcedo hercules
 2. * Bồng chanh, bói cá châu Âu, bói cá sông Alcedo atthis
 3. * Bồng chanh tai xanh Alcedo meninting
 4. * Bồng chanh đỏ, bồng chanh lưng đen Ceyx erithacus
 5. * Sả vằn Lacedo pulchella
 6. * Stork-billed Kingfisher Pelargopsis capensis
 7. * Sả hung Halcyon coromanda
 8. * Sả đầu nâu Halcyon smyrnensis
 9. * Sả đầu đen Halcyon pileata
 10. * Sả khoang cổ Todirhamphus chloris
 11. * Crested Kingfisher Megaceryle lugubris
 12. * Pied Kingfisher Ceryle rudis
Họ Trảu

Bộ: Coraciiformes Họ: Meropidae

Có 26 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.

 1. * Blue-bearded Bee-eater Nyctyornis athertoni
 2. * Green Bee-eater Merops orientalis
 3. * Blue-throated Bee-eater Merops viridis
 4. * Blue-tailed Bee-eater Merops philippinus
 5. * Chestnut-headed Bee-eater Merops leschenaulti


Họ Sả (họ Trả)

Bộ: Coraciiformes Họ: Coraciidae

Có 12 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.

 1. * Indian Roller Coracias benghalensis
 2. * Dollarbird Eurystomus orientalis


Họ Hồng hoàng

Bộ: Coraciiformes Họ: Upupidae

Có 2 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Hoopoe Upupa epops


Họ Đầu rìu

Bộ: Coraciiformes Họ: Bucerotidae

Có 57 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 7 loài.

 1. * Oriental Pied-hornbill Anthracoceros albirostris
 2. * Black Hornbill Anthracoceros malayanus
 3. * Hồng hoàng Buceros bicornis
 4. * Brown Hornbill Anorrhinus austeni
 5. * White-crowned Hornbill Aceros comatus
 6. * Rufous-necked Hornbill Aceros nipalensis
 7. * Wreathed Hornbill Aceros undulatus


Họ Cu cu rốc

Bộ: Piciformes Họ: Capitonidae

Có 84 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 10 loài.
* Great Barbet Megalaima virens
* Red-vented Barbet Megalaima lagrandieri
* Lineated Barbet Megalaima lineata
* Green-eared Barbet Megalaima faiostricta
* Golden-throated Barbet Megalaima franklinii
* Black-browed Barbet Megalaima oorti
* Blue-throated Barbet Megalaima asiatica
* Moustached Barbet Megalaima incognita
* Blue-eared Barbet Megalaima australis
* Coppersmith Barbet Megalaima haemacephala

Họ Gõ kiến

Bộ: Piciformes Họ: Picidae

Có 218 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 26 loài.

 1. * Eurasian Wryneck Jynx torquilla
 2. * Speckled Piculet Picumnus innominatus
 3. * White-browed Piculet Sasia ochracea
 4. * Grey-capped Woodpecker Dendrocopos canicapillus
 5. * Fulvous-breasted Woodpecker Dendrocopos macei
 6. * Stripe-breasted Woodpecker Dendrocopos atratus
 7. * Rufous-bellied Woodpecker Dendrocopos hyperythrus
 8. * Darjeeling Woodpecker Dendrocopos darjellensis
 9. * Crimson-breasted Woodpecker Dendrocopos cathpharius
 10. * Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
 11. * Rufous Woodpecker Celeus brachyurus
 12. * White-bellied Woodpecker Dryocopus javensis
 13. * Lesser Yellownape Picus chlorolophus
 14. * Greater Yellownape Picus flavinucha
 15. * Laced Woodpecker Picus vittatus
 16. * Streak-throated Woodpecker Picus xanthopygaeus
 17. * Red-collared Woodpecker Picus rabieri
 18. * Black-headed Woodpecker Picus erythropygius
 19. * Grey-faced Woodpecker Picus canus
 20. * Common Flameback Dinopium javanense
 21. * Greater Flameback Chrysocolaptes lucidus
 22. * Pale-headed Woodpecker Gecinulus grantia
 23. * Bay Woodpecker Blythipicus pyrrhotis
 24. * Black-and-buff Woodpecker Meiglyptes jugularis
 25. * Heart-spotted Woodpecker Hemicircus canente
 26. * Great Slaty Woodpecker Mulleripicus pulverulentus


Họ Mỏ rộng

Bộ: Passeriformes Họ: Eurylaimidae

Có 15 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.

 1. * Mỏ rộng đen hay mỏ rộng tối màu Corydon sumatranus
 2. * Mỏ rộng đỏ hay mỏ rộng đen đỏ Cymbirhynchus macrorhynchos
 3. * Mỏ rộng hồng hay mỏ rộng sọc dọc Eurylaimus javanicus
 4. * Mỏ rộng xanh hay mỏ rộng đuôi dài Psarisomus dalhousiae
 5. * Mỏ rộng hung hay mỏ rộng ngực bạc Serilophus lunatus


Họ Đuôi cụt

Bộ: Passeriformes Họ: Pittidae

Có 32 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 9 loài.
* Đuôi cụt nâu hay đuôi cụt có tai Pitta phayrei
* Đuôi cụt gáy xanh Pitta nipalensis
* Đuôi cụt đầu xám Pitta soror
* Đuôi cụt đầu hung hay đuôi cụt gáy bạc Pitta oatesi
* Đuôi cụt đầu đỏ hay đuôi cụt lam Pitta cyanea
* Đuôi cụt bụng sọc ngang Pitta elliotii
* Đuôi cụt đầu đen hay đuôi cụt mào Pitta sordida
* Đuôi cụt bụng đỏ hay đuôi cụt tiên Pitta nympha
* Đuôi cụt cánh xanh Pitta moluccensis
Họ Sơn ca

Bộ: Passeriformes Họ: Alaudidae

Có 91 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.

 1. * Sơn ca Java Mirafra javanica
 2. * Sơn ca Đông Dương Mirafra erythrocephala
 3. * Sơn ca phương Đông Alauda gulgula


Họ Nhạn

Bộ: Passeriformes Họ: Hirundinidae

Có 75 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 11 loài.

 1. * Én cát hay nhạn nâu xám Riparia riparia
 2. * Én cát họng nâu hay nhạn nâu đỏ Riparia paludicola
 3. * Én núi đá tối màu hay nhạn nâu hung Ptyonoprogne concolor
 4. * Nhạn bụng trắng Hirundo rustica
 5. * Nhạn Thái Bình Dương hay nhạn đuôi đen Hirundo tahitica
 6. * Nhạn đuôi cứng hay nhạn đầu hung Hirundo smithii
 7. * Nhạn phao câu đỏ hay nhạn bụng xám Cecropis daurica
 8. * Nhạn bụng hung Cecropis badia
 9. * Én nhà hay nhạn hông trắng Siberi Delichon urbica
 10. * Én nhà châu Á hay nhạn hông trắng châu Á Delichon dasypus
 11. * Én nhà Nepal hay nhạn hông trắng Nepal Delichon nipalensis


Họ Chìa vôi

Bộ: Passeriformes Họ: Motacillidae

Có 54 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 12 loài.

 1. * Chìa vôi rừng Dendronanthus indicus
 2. * Chìa vôi trắng Motacilla alba
 3. * Chìa vôi lưng đen Motacilla lugens
 4. * Chìa vôi đầu vàng Motacilla citreola
 5. * Chìa vôi vàng hay chìa vôi đầu lam Motacilla flava
 6. * Chìa vôi xám hay chìa vôi núi Motacilla cinerea
 7. * Manh lớn Anthus rufulus
 8. * Manh Vân Nam Anthus hodgsoni
 9. * Manh họng đỏ Anthus cervinus
 10. * Manh hồng Anthus roseatus
 11. * Manh Nhật Bản Anthus spinoletta
 12. * Manh lưng đỏ Anthus rubescens (A)


Họ Phường chèo

Bộ: Passeriformes Họ: Campephagidae

Có 82 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 12 loài.

 1. * Phường chèo xám lớn Coracina macei
 2. * Phường chèo xám nhỏ Coracina polioptera
 3. * Phường chèo xám Coracina melaschistos
 4. * Phường chèo hồng Pericrocotus roseus
 5. * Phường chèo cánh trắng Pericrocotus cantonensis
 6. * Phường chèo trắng lớn Pericrocotus divaricatus
 7. * Phường chèo nhỏ Pericrocotus cinnamomeus
 8. * Phường chèo đỏ đuôi dài Pericrocotus ethologus
 9. * Phường chèo đỏ mỏ ngắn Pericrocotus brevirostris
 10. * Phường chèo đỏ lớn Pericrocotus flammeus
 11. * Phường chèo má xám Pericrocotus solaris
 12. * Phường chèo đen Hemipus picatus


Họ Chào mào

Bộ: Passeriformes Họ: Pycnonotidae

Có 130 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 20 loài.

 1. * Chào mào mỏ lớn Spizixos canifrons
 2. * Chào mào khoang cổ Spizixos semitorques
 3. * Chào mào vạch hay chào mào vằn Pycnonotus striatus
 4. * Chào mào vàng đầu đen Pycnonotus atriceps
 5. * Chào mào vàng mào đen Pycnonotus melanicterus
 6. * Chào mào ria đỏ hay chào mào Pycnonotus jocosus
 7. * Bông lau ngực nâu hay chào mào ngực nâu Pycnonotus xanthorrhous
 8. * Bông lau Trung Quốc hay chào mào huyệt sáng Pycnonotus sinensis
 9. * Bông lau tai trắng hay chào mào đầu than hoặc bông lau đít đỏ Pycnonotus aurigaster
 10. * Bông lau họng vạch hay chào mào họng sọc Pycnonotus finlaysoni
 11. * Bông lau vàng hay chào mào Flavescent Pycnonotus flavescens
 12. * Bông lau mày trắng hay chào mào huyệt vàng Pycnonotus goiavier
 13. * Bông lau tai vằn hay chào mào tai sọc Pycnonotus blanfordi
 14. * Cành cạch lớn hay cành cạch họng bồng Alophoixus pallidus
 15. * Cành cạch bụng hung hay cành cạch đất son Alophoixus ochraceus
 16. * Cành cạch nhỏ hay chào mào mắt xám Iole propinqua
 17. * Cành cạch xám hay chào mào xám tro Hemixos flavala
 18. * Cành cạch hung hay chào mào nâu dẻ Hemixos castanonotus
 19. * Cành cạch núi hay chào mào núi Ixos mcclellandii
 20. * Cành cạch đen hay chào mào đen Hypsipetes leucocephalus


Họ Chim xanh

Bộ: Passeriformes Họ: Chloropseidae

Có 8 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.

 1. * Chim xanh Nam Bộ hay chim xanh cánh lam Chloropsis cochinchinensis
 2. * Chim xanh trán vàng hay chim xanh ngực vàng Chloropsis aurifrons
 3. * Chim xanh hông vàng hay chim xanh bụng cam Chloropsis hardwickii


Họ Chim nghệ

Bộ: Passeriformes Họ: Aegithinidae

Có 4 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.

 1. * Chim nghệ ngực vàng hay chim nghệ thường Aegithina tiphia
 2. * Chim nghệ lớn Aegithina lafresnayei


Họ Lội suối

Bộ: Passeriformes Họ: Cinclidae

Có 5 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Hét nước nâu Cinclus pallasii


Họ Hoét (Họ Chích chòe)

Bộ: Passeriformes Họ: Turdidae

Có 335 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 23 loài.

 1. * Hoét đá họng trắng Monticola gularis
 2. * Hoét đá bụng hung Monticola rufiventris
 3. * Hoét đá Monticola solitarius
 4. * Hoét xanh Myophonus caeruleus
 5. * Hoét vàng Zoothera citrina
 6. * Hoét Sibêri Zoothera sibirica
 7. * Sáo đất nâu hung Zoothera mollissima
 8. * Sáo đất Dixon Zoothera dixoni
 9. * Sáo đất Zoothera dauma
 10. * Sáo dài mỏ to Zoothera monticola
 11. * Sáo đất nâu Zoothera marginata
 12. * Hoét lưng đen Turdus hortulorum
 13. * Hoét ngực đen Turdus dissimilis
 14. * Hoét bụng trắng Turdus cardis
 15. * Hoét đen cánh trắng Turdus boulboul
 16. * Hoét đen Turdus merula
 17. * Hoét hung Turdus rubrocanus (Turdus rybrocanus ???)
 18. * Hoét mày trắng Turdus obscurus
 19. * Hoét lưng hung Turdus naumanni
 20. * Hoét Trung Quốc Turdus mupinensis
 21. * Hoét đuôi cụt bụng vằn Brachypteryx stellata
 22. * Hoét đuôi cụt mày trắng Brachypteryx leucophrys
 23. * Hoét đuôi cụt xanh Brachypteryx montana


Họ Chiền chiện

Bộ: Passeriformes Họ: Cisticolidae

Có 111 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 8 loài.

 1. * Chiền chiện đồng hung Cisticola juncidis
 2. * Chiền chiện đồng vàng Cisticola exilis
 3. * Chiền chiện núi Prinia polychroa
 4. * Chiền chiện núi họng trắng Prinia atrogularis
 5. * Chiền chiện đầu nâu Prinia rufescens
 6. * Chiện chiện lưng xám Prinia hodgsonii
 7. * Chiền chiện bụng vàng Prinia flaviventris
 8. * Chiền chiện bụng hung Prinia inornata


Họ Lâm oanh

Bộ: Passeriformes Họ: Sylviidae

Có 291 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 48 loài.

 1. * Chích đuôi cụt bụng vàng Tesia castaneocoronata
 2. * Chích đuôi cụt Tesia olivea
 3. * Chích đuôi cụt bụng xanh Tesia cyaniventer
 4. * Chích châu Á Urosphena squameiceps
 5. * Chích bụi rậm Cettia canturians
 6. * Chích Vân Nam Cettia pallidipes
 7. * Chích chân khỏe Cettia fortipes
 8. * Chích mày vàng Cettia flavolivacea
 9. * Chích ngực hung Bradypterus tacsanowskius
 10. * Chích nâu đỏ Bradypterus seebohmi
 11. * Chích ngực vàng Bradypterus luteoventris
 12. * Chích đầm lầy nhỏ Locustella lanceolata
 13. * Chích đầm lầy lớn Locustella certhiola
 14. * Chích đầu nhọn mày đen Acrocephalus bistrigiceps
 15. * Chích sậy lớn Acrocephalus arundinaceus
 16. * Chích đầu nhọn Phương đông Acrocephalus orientalis
 17. * Chích đầu nhọn Acrocephalus stentoreus
 18. * Chích mỏ rộng Acrocephalus aedon
 19. * Chích bông đầu vàng Orthotomus cuculatus
 20. * Chích bông đuôi dài Orthotomus sutorius
 21. * Chích bông cánh vàng Orthotomus atrogularis
 22. * Chích nâu Phylloscopus fuscatus
 23. * Chích bụng hung Phylloscopus subaffinis
 24. * Chích bụng trắng Phylloscopus schwarzi (Phylloscopus aschwarzi ???)
 25. * Chích dải hung Phylloscopus pulcher
 26. * Chích mày xám Phylloscopus maculipennis
 27. * Chích hông vàng Phylloscopus proregulus
 28. * Chích mày lớn Phylloscopus inornatus
 29. * Chích Phương bắc Phylloscopus borealis
 30. * Chích xanh lục Phylloscopus trochiloides
 31. * Chích chân xám Phylloscopus tenellipes
 32. * Chích lá Sakhalin Phylloscopus borealoides
 33. * Chích mày vàng Phylloscopus coronatus
 34. * Chích đuôi xám Phylloscopus reguloides
 35. * Chích đuôi trắng Phylloscopus davisoni
 36. * Chích ngực vàng Phylloscopus ricketti
 37. * Chích đớp ruồi mày đen Seicercus affinis
 38. * Chích đớp ruồi má xám Seicercus poliogenys
 39. * Chích đớp ruồi đầu hung Seicercus castaniceps
 40. * Chích đớp ruồi mặt hung Abroscopus albogularis
 41. * Chích đớp ruồi mỏ vàng Abroscopus superciliaris
 42. * Chích đớp ruồi mặt đen Abroscopus schisticeps
 43. * Chích đớp ruồi mỏ rộng Tickellia hodgsoni
 44. * Chiền chiện lớn hay chiền chiện sọc Megalurus palustris
 45. * Chích đuôi dài phao câu hung hay chích đuôi dài Graminicola bengalensis
 46. * Chích đớp ruồi mào xám Seicercus tephrocephalus
 47. * Chích đớp ruồi Bianchi Seicercus valentini
 48. * Chích đớp ruồi đuôi phẳng Seicercus soror


Họ Đớp ruồi

Bộ: Passeriformes Họ: Muscicapidae

Có 274 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 58 loài.

 1. * Đớp ruồi xám Muscicapa griseisticta
 2. * Đớp ruồi Sibêri Muscicapa sibirica
 3. * Đớp ruồi nâu Muscicapa dauurica
 4. * Brown-streaked Flycatcher Muscicapa williamsoni
 5. * Đớp ruồi ngực nâu Muscicapa muttui
 6. * Đớp ruồi đuôi hung Muscicapa ferruginea
 7. * Đớp ruồi vàng Ficedula zanthopygia
 8. * Đớp ruồi lưng vàng Ficedula narcissina
 9. * Đớp ruồi Mugi Ficedula mugimaki
 10. * Đớp ruồi họng hung Ficedula strophiata
 11. * Đớp ruồi taiga (???) Ficedula albicilla
 12. * Đớp ruồi mày trắng Ficedula hyperythra
 13. * Đớp ruồi họng trắng Ficedula monileger
 14. * Đớp ruồi mày hung Ficedula solitaris
 15. * Đớp ruồi đen mày trắng Ficedula westermanni
 16. * Đớp ruồi mắt đen Ficedula tricolor
 17. * Đớp ruồi đầu xanh Ficedula sapphira
 18. * Đớp ruồi Nhật Bản Cyanoptila cyanomelana
 19. * Đớp ruồi xanh xám Eumyias thalassina
 20. * Đớp ruồi lớn Niltava grandis
 21. * Đớp ruồi trán đen Niltava macgrigoriae
 22. * Đớp ruồi cằm đen Niltava davidi
 23. * Đớp ruồi họng hung Niltava vivida
 24. * Đớp ruồi trắng Cyornis concretus
 25. * Đớp ruồi Hải Nam Cyornis hainanus
 26. * Đớp ruồi cằm xanh Cyornis rubeculoides
 27. * Đớp ruồi họng hung Cyornis banyumas
 28. * Đớp ruồi họng vàng Cyornis tickelliae
 29. * Đớp ruồi xanh Muscicapella hodgsoni
 30. * Đớp ruồi đầu xám Culicicapa ceylonensis
 31. * Oanh Nhật Bản (???) Erithacus akahige
 32. * Oanh đuôi đỏ Luscinia sibilans
 33. * Oanh cổ đỏ Luscinia calliope
 34. * Oanh cổ xanh Luscinia svecica
 35. * Oanh lưng xanh Luscinia cyane
 36. * Oanh đuôi cụt lưng xanh Tarsiger cyanurus
 37. * Oanh đuôi nhọn lưng vàng Tarsiger chrysaeus
 38. * Oanh đuôi nhọn mày trắng Tarsiger indicus
 39. * Chích chòe Copsychus saularis
 40. * Chích chòe lửa Copsychus malabaricus
 41. * Đuôi đỏ núi đá trán đen Phoenicurus ochruros
 42. * Đuôi đỏ núi đá trán xám Phoenicurus auroreus
 43. * Đuôi đỏ núi đá mày xanh Phoenicurus frontalis
 44. * Đuôi đỏ đầu trắng Chaimarrornis leucocephalus
 45. * Đuôi đỏ xanh Rhyacornis fuliginosus
 46. * Hoét đuôi dài Hodgsonius phaenicuroides
 47. * Oanh đuôi trắng Cinclidium leucurum
 48. * Siberian Stonechat Saxicola maura
 49. * Oanh mày xanh Cinclidium frontale
 50. * Chích chòe nước nhỏ Enicurus scouleri
 51. * Chích chòe nước trán trắng Enicurus schistaceus
 52. * Chích chòe nước đầu trắng Enicurus leschenaulti
 53. * Chích chòe nước đốm trắng Enicurus maculatus
 54. * Cô cô đầu xám Cochoa purpurea
 55. * Cô cô xanh Cochoa viridis
 56. * Sẻ bụi đen Saxicola caprata
 57. * Sẻ bụi lưng xanh Saxicola jerdoni
 58. * Sẻ bụi xám Saxicola ferrea


Họ Rẻ quạt

Bộ: Passeriformes Họ: Rhipiduridae

Có 44 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 4 loài.

 1. * Rẻ quạt bụng vàng Rhipidura hypoxantha
 2. * Rẻ quạt họng trắng Rhipidura albicollis
 3. * Rẻ quạt mày trắng Rhipidura aureola
 4. * Rẻ quạt Java Rhipidura javanica


Họ Chim thiên đường

Bộ: Passeriformes Họ: Monarchidae

Có 99 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.

 1. * Đớp ruồi xanh gáy đen Hypothymis azurea
 2. * Thiên đường đuôi đen Terpsiphone atrocaudata
 3. * Thiên đường đuôi đen Terpsiphone paradisi


Họ Bách thanh lưng nâu

Bộ: Passeriformes Họ: Pachycephalidae

Có 57 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Bách thanh lưng nâu Pachycephala grisola


Họ Họa mi

Bộ: Passeriformes Họ: Timaliidae

Có 270 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 91 loài.

 1. * Bồ chao, Liếu điểu Garrulax perspicillatus
 2. * Khướu họng vàng Garrulax albogularis
 3. * Khướu đầu trắng Garrulax leucolophus
 4. * Khướu khoang cổ Garrulax monileger
 5. * Khướu ngực đen Garrulax pectoralis
 6. * Khướu đầu đen Garrulax milleti (E)
 7. * Khướu xám Garrulax maesi
 8. * Khướu bạc má Garrulax chinensis
 9. * Khướu đầu xám Garrulax vassali
 10. * Khướu cằm hung Garrulax rufogularis
 11. * Khướu Kon Ka Kinh Garrulax konkakinhensis (E)
 12. * Khướu ngực đốm Garrulax merulinus
 13. * Họa mi Garrulax canorus
 14. * Bò chiêu Garrulax sannio
 15. * Khướu vằn Garrulax subunicolor
 16. * Khướu vảy Garrulax squamatus
 17. * Khướu mặt đen Garrulax affinis
 18. * Khướu đầu hung Garrulax erythrocephalus
 19. * Khướu Ngọc Linh Garrulax ngoclinhensis (E)
 20. * Khướu đầu đen má xám Garrulax yersini (E), (EN)
 21. * Khướu cánh đỏ Garrulax formosus
 22. * Khướu đuôi đỏ Garrulax milnei
 23. * Red-faced Liocichla Liocichla phoenicea
 24. * Abbott's Babbler Malacocincla abbotti
 25. * Buff-breasted Babbler Pellorneum tickelli
 26. * Spot-throated Babbler Pellorneum albiventre
 27. * Puff-throated Babbler Pellorneum ruficeps
 28. * Scaly-crowned Babbler Malacopteron cinereum
 29. * Large Scimitar-Babbler Pomatorhinus hypoleucos
 30. * Spot-breasted Scimitar-Babbler Pomatorhinus erythrocnemis
 31. * White-browed Scimitar-Babbler Pomatorhinus schisticeps
 32. * Streak-breasted Scimitar-Babbler Pomatorhinus ruficollis
 33. * Red-billed Scimitar-Babbler Pomatorhinus ochraceiceps
 34. * Coral-billed Scimitar-Babbler Pomatorhinus ferruginosus
 35. * Slender-billed Scimitar-Babbler Xiphirhynchus superciliaris
 36. * Short-tailed Scimitar-Babbler Jabouilleia danjoui
 37. * Long-billed Wren-Babbler Rimator malacoptilus
 38. * Limestone Wren-Babbler Napothera crispifrons
 39. * Streaked Wren-Babbler Napothera brevicaudata
 40. * Eyebrowed Wren-Babbler Napothera epilepidota
 41. * Scaly-breasted Wren-Babbler Pnoepyga albiventer
 42. * Pygmy Wren-Babbler Pnoepyga pusilla
 43. * Spotted Wren-Babbler Spelaeornis formosus
 44. * Long-tailed Wren-Babbler Spelaeornis chocolatinus
 45. * Buff-chested Babbler Stachyris ambigua
 46. * Rufous-capped Babbler Stachyris ruficeps
 47. * Golden Babbler Stachyris chrysaea
 48. * Sooty Babbler Stachyris herberti
 49. * Grey-throated Babbler Stachyris nigriceps
 50. * Spot-necked Babbler Stachyris striolata
 51. * Striped Tit-babbler Macronous gularis
 52. * Grey-faced Tit-babbler Macronous kelleyi
 53. * Chestnut-capped Babbler Timalia pileata
 54. * Yellow-eyed Babbler Chrysomma sinense
 55. * Silver-eared Mesia Leiothrix argentauris
 56. * Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea
 57. * Cutia Cutia nipalensis
 58. * Black-headed Shrike-babbler Pteruthius rufiventer
 59. * White-browed Shrike-babbler Pteruthius flaviscapis
 60. * Black-eared Shrike-babbler Pteruthius melanotis
 61. * Chestnut-fronted Shrike-Babbler Pteruthius aenobarbus
 62. * White-hooded Babbler Gampsorhynchus rufulus
 63. * Spectacled Barwing Actinodura ramsayi
 64. * Khướu vằn đầu đen Actinodura sodangorum (E)
 65. * Streaked Barwing Actinodura souliei
 66. * Blue-winged Minla Minla cyanouroptera
 67. * Chestnut-tailed Minla Minla strigula
 68. * Red-tailed Minla Minla ignotincta
 69. * Golden-breasted Fulvetta Alcippe chrysotis
 70. * Yellow-throated Fulvetta Alcippe cinerea
 71. * Rufous-winged Fulvetta Alcippe castaneceps
 72. * White-browed Fulvetta Alcippe vinipectus
 73. * Spectacled Fulvetta Alcippe ruficapilla
 74. * Streak-throated Fulvetta Alcippe cinereiceps
 75. * Rufous-throated Fulvetta Alcippe rufogularis
 76. * Dusky Fulvetta Alcippe brunnea
 77. * Rusty-capped Fulvetta Alcippe dubia
 78. * Brown-cheeked Fulvetta Alcippe poioicephala
 79. * Gray-cheeked Fulvetta Alcippe morrisonia
 80. * Mountain Fulvetta Alcippe peracensis
 81. * Mi núi Bà Crocias langbianis (E), (EN)
 82. * Rufous-backed Sibia Heterophasia annectens
 83. * Black-backed Sibia Heterophasia melanoleuca
 84. * Black-headed Sibia Heterophasia desgodinsi
 85. * Long-tailed Sibia Heterophasia picaoides
 86. * Striated Yuhina Yuhina castaniceps
 87. * Whiskered Yuhina Yuhina flavicollis
 88. * Stripe-throated Yuhina Yuhina gularis
 89. * White-collared Yuhina Yuhina diademata
 90. * Black-chinned Yuhina Yuhina nigrimenta
 91. * White-bellied Yuhina Yuhina zantholeuca
Parrotbills

Bộ: Passeriformes Họ P:aradoxornithidae

Có 20 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 9 loài.

 1. * Gray-headed Parrotbill Paradoxornis gularis
 2. * Spot-breasted Parrotbill Paradoxornis guttaticollis
 3. * Vinous-throated Parrotbill Paradoxornis webbianus
 4. * Brown-winged Parrotbill Paradoxornis brunneus
 5. * Ashy-throated Parrotbill Paradoxornis alphonsianus
 6. * Black-throated Parrotbill Paradoxornis nipalensis
 7. * Golden Parrotbill Paradoxornis verreauxi
 8. * Short-tailed Parrotbill Paradoxornis davidianus
 9. * Rufous-headed Parrotbill Paradoxornis ruficeps


Họ Bạc má đuôi dài

Bộ: Passeriformes Họ: Aegithalidae

Có 9 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Bạc má đuôi dài Aegithalos concinnus


Họ Chích bụng vàng

Bộ: Passeriformes Họ: Pardalotidae

Có 65 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Chích bụng vàng Gerygone sulphurea


Họ Bạc má

Bộ: Passeriformes Họ: Paridae

Có species 59 worldwide and 5 loài.

 1. * Bạc má Parus major
 2. * Bạc má bụng vàng Parus monticolus
 3. * Mác má mào Parus spilonotus
 4. * Bạc má rừng Sylviparus modestus
 5. * Chào mào Melanochlora sultanea


Họ Trèo cây

Bộ: Passeriformes Họ: Sittidae

Có 24 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 6 loài.

 1. * Trèo cây bụng hung Sitta castanea
 2. * Trèo cây huyệt hung Sitta nagaensis
 3. * Trèo cây Himalaya Sitta himalayensis
 4. * Trèo cây trán đen Sitta frontalis
 5. * Trèo cây mỏ vàng Sitta solangiae
 6. * Trèo cây lưng đen Sitta formosa


Họ Đuôi cứng

Bộ: Passeriformes Họ: Certhiidae

Có 6 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Đuôi cứng Sikkim hay đuôi cứng họng nâu Certhia discolor


Họ Hút mật

Bộ Passeriformes Họ: Nectariniidae

Có 131 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 15 loài.

 1. * Ruby-cheeked Sunbird Chalcoparia singalensis
 2. * Plain-throated Sunbird Anthreptes malacensis
 3. * Purple-naped Sunbird Hypogramma hypogrammicum
 4. * Copper-throated Sunbird Leptocoma calcostetha
 5. * Purple-throated Sunbird Leptocoma sperata
 6. * Purple Sunbird Cinnyris asiaticus
 7. * Olive-backed Sunbird Cinnyris jugularis
 8. * Gould's Sunbird Aethopyga gouldiae
 9. * Green-tailed Sunbird Aethopyga nipalensis
 10. * Fork-tailed Sunbird Aethopyga christinae
 11. * Black-throated Sunbird Aethopyga saturata
 12. * Crimson Sunbird Aethopyga siparaja
 13. * Little Spiderhunter Arachnothera longirostra
 14. * Grey-breasted Spiderhunter Arachnothera modesta
 15. * Streaked Spiderhunter Arachnothera magna


Họ Chim sâu

Bộ: Passeriformes Họ: Dicaeidae

Có 44 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 6 loài.

 1. * Thick-billed Flowerpecker Dicaeum agile
 2. * Yellow-vented Flowerpecker Dicaeum chrysorrheum
 3. * Yellow-bellied Flowerpecker Dicaeum melanoxanthum
 4. * Plain Flowerpecker Dicaeum concolor
 5. * Fire-breasted Flowerpecker Dicaeum ignipectus
 6. * Scarlet-backed Flowerpecker Dicaeum cruentatum


Họ Vành khuyên

Bộ: Passeriformes Họ: Zosteropidae

Có 96 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.

 1. * Chestnut-flanked White-eye Zosterops erythropleurus
 2. * Oriental White-eye Zosterops palpebrosus
 3. * Japanese White-eye Zosterops japonicus


Họ Vàng anh

Bộ: Passeriformes Họ: Oriolidae

Có 29 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 4 loài.

 1. * Black-naped Oriole Oriolus chinensis
 2. * Slender-billed Oriole Oriolus tenuirostris
 3. * Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus
 4. * Maroon Oriole Oriolus traillii


Họ Chim lam
Bộ: Passeriformes Họ:Irenidae

Có 2 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Chim lam hay chim lam châu Á Irena puella


Họ Bách thanh

Bộ: Passeriformes Họ: Laniidae

Có 31 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.
* Tiger Shrike Lanius tigrinus
* Brown Shrike Lanius cristatus
* Burmese Shrike Lanius collurioides
* Long-tailed Shrike Lanius schach
* Grey-backed Shrike Lanius tephronotus

Helmetshrikes

Bộ: Passeriformes Họ: Prionopidae

Có 12 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
* Large Woodshrike Tephrodornis gularis
* Common Woodshrike Tephrodornis pondicerianus
* Rufous-winged Philentoma Philentoma pyrhopterum

Họ Chèo bẻo

Bộ: Passeriformes Họ: Dicruridae

Có 24 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 7 loài.
* Black Drongo Dicrurus macrocercus
* Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus
* Crow-billed Drongo Dicrurus annectans
* Bronzed Drongo Dicrurus aeneus
* Lesser Racket-tailed Drongo Dicrurus remifer
* Hair-crested Drongo Dicrurus hottentottus
* Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus

Họ Nhạn rừng

Bộ: Passeriformes Họ: Artamidae

Có 11 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.

* Nhạn rừng hay nhạn rừng tro Artamus fuscus


Họ Quạ
Bộ: Passeriformes Họ: Corvidae

Có 120 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 15 loài.

 1. * Eurasian Jay Garrulus glandarius
 2. * Gold-billed Magpie Urocissa flavirostris
 3. * Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha
 4. * White-winged Magpie Urocissa whiteheadi
 5. * Green Magpie Cissa chinensis
 6. * Yellow-breasted Magpie Cissa hypoleuca
 7. * Rufous Treepie Dendrocitta vagabunda
 8. * Grey Treepie Dendrocitta formosae
 9. * Collared Treepie Dendrocitta frontalis
 10. * Racket-tailed Treepie Crypsirina temia
 11. * Ratchet-tailed Treepie Temnurus temnurus
 12. * Eurasian Magpie Pica pica
 13. * Carrion Crow Corvus corone
 14. * Large-billed Crow Corvus macrorhynchos
 15. * Collared Crow Corvus torquatus
Họ Sáo

Bộ: Passeriformes Họ: Sturnidae

Có 125 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 13 loài.

 1. * Golden-crested Myna Ampeliceps coronatus
 2. * Common Hill Myna Gracula religiosa
 3. * White-vented Myna Acridotheres grandis
 4. * Crested Myna Acridotheres cristatellus
 5. * Common Myna Acridotheres tristis
 6. * Vinous-breasted Starling Acridotheres burmannicus
 7. * Black-collared Starling Gracupica nigricollis
 8. * Daurian Starling Sturnia sturnina
 9. * White-shouldered Starling Sturnia sinensis
 10. * Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica
 11. * Red-billed Starling Sturnus sericeus
 12. * White-cheeked Starling Sturnus cineraceus
 13. * European Starling Sturnus vulgaris


Họ Rồng rộc

Bộ: Passeriformes Họ: Ploceidae

Có 116 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.

 1. * Streaked Weaver Ploceus manyar
 2. * Baya Weaver Ploceus philippinus
 3. * Asian Golden Weaver Ploceus hypoxanthus


Họ Chim di

Bộ: Passeriformes Họ: Estrildidae

Có 141 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 8 loài.

 1. * Red Avadavat Amandava amandava
 2. * Pin-tailed Parrotfinch Erythrura prasina
 3. * White-rumped Munia Lonchura striata
 4. * Nutmeg Mannikin Lonchura punctulata
 5. * White-bellied Munia Lonchura leucogastra
 6. * Chestnut Munia Lonchura atricapilla
 7. * White-headed Munia Lonchura maja
 8. * Java Sparrow Padda oryzivora (I)


Họ Sẻ đồng

Bộ: Passeriformes Họ: Emberizidae

Có 275 loài trên thế giới và tại Việt Nam có 8 loài.

 1. * Crested Bunting Melophus lathami
 2. * Tristram's Bunting Emberiza tristrami (A)
 3. * Chestnut-eared Bunting Emberiza fucata
 4. * Little Bunting Emberiza pusilla
 5. * Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola
 6. * Chestnut Bunting Emberiza rutila
 7. * Black-faced Bunting Emberiza spodocephala
 8. * Pallas's Bunting Emberiza pallasi (A)


Họ Sẻ thông
Bộ: Passeriformes Họ: Fringillidae

Có 137 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 13 loài.

 1. * Brambling Fringilla montifringilla (A)
 2. * Dark-breasted Rosefinch Carpodacus nipalensis
 3. * Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
 4. * Red Crossbill Loxia curvirostra
 5. * Yellow-breasted Greenfinch Carduelis spinoides
 6. * Sẻ thông họng vàng Carduelis monguilloti (E)
 7. * Black-headed Greenfinch Carduelis ambigua
 8. * Eurasian Siskin Carduelis spinus (A)
 9. * Oriental Greenfinch Carduelis sinica
 10. * Brown Bullfinch Pyrrhula nipalensis
 11. * Yellow-billed Grosbeak Eophona migratoria (A)
 12. * Spot-winged Grosbeak Mycerobas melanozanthos
 13. * Scarlet Finch Haematospiza sipahi


Họ Sẻ


Bộ: Passeriformes Họ: Passeridae

Có 35 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 4 loài.

 1. * House Sparrow Passer domesticus
 2. * Russet Sparrow Passer rutilans
 3. * Plain-backed Sparrow Passer flaveolus
 4. * Eurasian Tree Sparrow Passer montanus