Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Tetrapanax papyriferus (Hook.) C. Koch. : Thông thảo
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét