Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

chi Amydrium

Amydrium là một chi thực vật có hoa trong họ Ráy[2]

  1. Amydrium hainanense (H.Li, Y.Shiao & S.L.Tseng) H.Li - Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Yunnan, Vietnam
  2. Amydrium humile Schott - Peninsular Malaysia, Sumatra
  3. Amydrium medium (Zoll. & Moritzi) Nicolson - Myanmar, Thailand, Peninsular Malaysia, Sumatra, Borneo, Java, Maluku, Philippines
  4. Amydrium sinense (Engl.) H.Li - Vietnam, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Sichuan, Yunnan
  5. Amydrium zippelianum (Schott) Nicolson - Maluku, Philippines, Sulawesi, New Guinea


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét