Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Meliaceae : Họ Xoan

Họ Xoan Meliaceae có khoảng 85 loài cây ở Việt Nam, đa số là cây rừng. Sau đây là một số loài cây tôi có gặp:

1. Aglaia duperreana Pierre : Ngâu, Ngâu ta2. Aglaia spectabilis (Miq.) Jain et Bennet. : Dái ngựa nước, Gội nếp, Gội đỏ,  Gội tía3. Aphanamixis polystachya (Wall.) Parker Gội nước

4. Azadirachta indica Juss. : Sầu đâu, Neem Tree 
Cây Sầu đâu lá chỉ có 1 lần kép (phân biệt cây Xoan lá 2-3 lần kép)

5. Dysoxylum loureiri Pierre : Huỳnh đàn
Cây Huỳnh đàn này ở cạnh cửa Ngọ môn Huế

6. Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. : Xà cừ, Sọ khỉ

7. Melia azedarach L. : Xoan, Xoan ta, Sầu đông

8. Swietenia macrophylla King : Dái ngựa, Nhạc ngựa


9. Toona sinensis (A. Jussieu) M. Roemer : Tông dù

10. Xylocarpus granatum Koen. : Su ổi, Xương cá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét